Współpraca z inwestorem

Co dokłanie zawierają UMOWY:

UMOWA POŻYCZKI
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy w przewidzianych przez umowę czasie.

Środki pozyskane w ten sposób mogą służyć realizacji celów biznesowych biorącego pożyczkę.
W zamian udzielający pożyczki może zastrzec dla siebie konkretny procent, na jaki udziela tej pożyczki.

 

UMOWA POWIERNICZA (powiernicze nabycie nieruchomości)
Jest to w zasadzie rodzaj umowy zlecenia, przez którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W umowie powierniczej jedna strona zleca drugiej nabycie własności nieruchomości na własny rachunek, a druga strona to zlecenie przyjmuje.

Przyjmujący zlecenie, w trakcie trwania zlecenia, udziela dającemu zlecenie informacji o bieżącym przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia składa mu sprawozdanie z wykonania zlecenia. Przyjmujący zlecenie powinien także wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla zlecającego uzyskał, chociażby w imieniu własnym. Jeśli co innego nie wynika z treści umowy, zleceniobiorca jest także zobowiązany do przeniesienia prawa własności nabytej nieruchomości na własny rachunek, na zlecającego.

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY
Kodeks Cywilny nie podaje definicji umowy o współpracę, a zatem jest to umowa niekodeksowa i nienazwana. Natoist sama dopuszczalność ukształtowania jej treści następuje na podstawie kodeksu cywilnego, a dokładnie na podstawie kodeksowej zasady swobody umów. Zasada ta pozwala na modyfikację typowych umów prawa cywilnego (przewidzianych kodeksem cywilnym) i tworzenie umów dostosowanych do potrzeb stron, w tym m. in. umowy o współpracę. Strony takiej umowy mogą w niej zawrzeć różnego rodzaju postanowienia zgodnie z zapotrzebowaniem obu stron, przy zachowaniu zasady, iż ich cel i treść nie może sprzeciwiać się właściwości tj. naturze stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

PAMIĘTAJ, że:

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Cena pakietu umów: 500 zł